Algemene Voorwaarden ITstudioGooi

1 Begrippen

a. Opdrachtgever: de rechtspersoon of instelling die diensten van ITstudioGooi wil afnemen.
b. ITstudioGooi: ITstudioGooi, gevestigd Van Hogendorplaan 1 H, 1215 EG te Hilversum.
c. Partijen: Opdrachtgever en ITstudioGooi

2 Algemeen

a. In deze Algemene Voorwaarden liggen de condities vast waaronder Opdrachtgever van diensten van ITstudioGooi gebruik kan maken.
b. Op alle overeenkomsten gesloten door ITstudioGooi zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij en in zoverre als daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze afwijkingen, alsmede aanvullingen op de overeenkomsten, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vast-gelegd en door beide Partijen ondertekend.
c. Op de overeenkomsten tussen ITstudioGooi en Opdrachtgever gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
d. Partijen kunnen overeenkomen dat zij een geschil onderwerpen aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis. Partijen kunnen eveneens overeenkomen een bindend advies te vragen.
e. Een geschil is aanwezig indien 1 van beide Partijen dat in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.
f. De bevoegde rechter te Utrecht zal ieder blijvend geschil beslechten.
g. De Algemene Voorwaarden van ITstudioGooi zullen steeds prevaleren. Zij wijst de mogelijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

3 Overeenkomst

a. Een overeenkomst bindt Partijen pas, indien en nadat zij door beide Partijen bevoegdelijk is aangegaan. Opdrachtgever kan echter het ontbreken van bekrachtiging door ITstudioGooi niet zonder meer ten nadele van ITstudioGooi uitleggen. Opdrachtgever is gehouden om bij twijfel over het al dan niet door ITstudioGooi bekrachtigd zijn van een in het handelsverkeer gemaakte afspraak, een uitspraak daarover van de directie van ITstudioGooi te vragen.
b. Partijen gaan een overeenkomst aan met ingang van de datum van ondertekening. Beëindiging van de overeenkomst kan éénzijdig plaatsvinden per aangetekend schrijven. De overeenkomst zal echter van kracht blijven zolang de uitvoering van de in een overeenkomst vastgelegde opdracht nog niet is beëindigd.
c. Elk van de Partijen heeft het recht een overeenkomst na voorafgaande deugdelijke ingebrekestelling bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in verzuim is om aan enige bepaling van de tussen Partijen gesloten overeenkomst te voldoen en dit verzuim niet binnen een naar de omstandigheden van het geval redelijke termijn zal hebben opgeheven, alles onverminderd rechten op schadevergoeding.
d. Ieder van Partijen kan een gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling of andere formaliteit met onmiddellijke ingang beëindigen en zonder vergoeding aan de andere Partij verschuldigd te zijn of worden, indien:
Het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, (voorlopige) surseance van betaling van de andere Partij is aangevraagd, de andere Partij aan haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt en/of de andere Partij wordt ontbonden;
De andere Partij haar onderneming staakt.
e. In geval van nietigheid van 1 of meer bepalingen van een overeenkomst, blijven de overige bepalingen steeds van kracht. Partijen verplichten zich alsdan met elkaar in overleg te treden teneinde nieuwe bepalingen op te stellen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de overeenkomst en de geoorloofde bedoeling van de nietige of onverbindende bepalingen in stand blijven, dan wel door conversie geacht zullen worden hun gelding te hebben behouden. Prijzen, tarieven, reclamatie
a. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die de overheid heeft opgelegd.
b. Alle prijzen en/of tarieven die in offertes zijn opgenomen hebben een geldigheidsduur van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
f. Opdrachtgever is gehouden om alle dienstverlening en/of leveranties van ITstudioGooi binnen veertien (14) dagen na levering te controleren c.q. te doen controleren op overeengekomen conformiteit en om eventuele afwijkingen, die hem aanleiding geven tot enige reclamatie jegens ITstudioGooi, zo spoedig mogelijk nadat hij deze geconstateerd heeft of heeft kunnen constateren, aan ITstudioGooi ter kennis te brengen, en wel op straffe van verval van eventueel recht.

4 Productleveringen

a. ITstudioGooi levert producten aan Opdrachtgever onder de leveringscondities en garantiebepalingen van de fabrikant van het product. Is het product of het systeem door ITstudioGooi samengesteld uit meerdere zelfstandig werkende producten, dan garandeert ITstudioGooi de goede werking van de producten voor het gedeelte dat de onderlinge samenhang van de afzonderlijke producten regelt. ITstudioGooi draagt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van de producten in combinaties of in omgevingen waartoe zij niet adviseert of heeft geadviseerd.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst of in een later stadium door ITstudioGooi opgegeven levertijden zijn bij benadering en binden ITstudioGooi niet.
c. ITstudioGooi levert een aantal (eigen) ontwikkelde oplossingen. Op deze oplossingen is ook een eigen licentieovereenkomst van toepassing.

5 Eigendomsrechten

a. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten die -waar en wanneer dan ook- ten aanzien van de resultaten van de diensten kunnen of zullen worden uitgeoefend, berusten bij Opdrachtgever, tenzij sprake is van een afname van 1 van de oplossingen die ITstudioGooi levert.
b. De krachtens de opdracht door ITstudioGooi ingebrachte procedures, documentatie en de daarin vervatte informatie en knowhow, alsmede daarop rustende (intellectuele eigendoms-) rechten (voorzover deze niet vallen onder de aan Opdrachtgever toekomende rechten als omschreven in Artikel 6 lid a) blijven eigendom van ITstudioGooi, die aan Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een doorlopend niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de geleverde diensten verleent. Dit gebruiksrecht mag Opdrachtgever uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik binnen haar organisatie; Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten aan derden over te dragen of in gebruik te geven.
c. ITstudioGooi verklaart zich bereid om, voor zover vereist, aan een eventuele overdracht van in lid Artikel 6 lid a bedoelde rechten mee te werken. ITstudioGooi zal zich niet verzetten tegen toekomstige aanpassingen en/ of uitbreidingen van aldus overgedragen werken die het voorwerp zijn van de aldus overgedragen rechten.
d. ITstudioGooi vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht (zowel in intellectuele, industriële als stoffelijke zin) verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst, op voorwaarde dat:
Opdrachtgever ITstudioGooi onmiddellijk informeert;
Opdrachtgever aan ITstudioGooi exclusief de afhandeling van de claim overlaat
Opdrachtgever aan ITstudioGooi alle nodige medewerking verleent.

6 Betaling

a. Opdrachtgever dient facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen op de door of namens ITstudioGooi aangegeven wijze en rekening. Betaling dient zonder enige korting of compensatie plaats te vinden.
b. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan medewerkers van ITstudioGooi, noch voor de inhouding en afdracht van de premies van de sociale verzekeringen en loonbelasting.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan ITstudioGooi een wettelijke handelsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% boven het niveau van de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf de vervaldag.
d. Zolang Opdrachtgever enige opeisbare betalingsverplichting of andere verplichting jegens ITstudioGooi niet is nagekomen, is ITstudioGooi gerechtigd om, indien het verzuim van de Opdrachtgever van voldoende ernst is, de uitvoering van haar verbintenis jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang de Opdrachtgever niet voor de voldoening van voornoemde verplichtingen jegens ITstudioGooi zal hebben gezorgd. Tevens is ITstudioGooi gerechtigd om in een zodanig geval en/of indien er gerede aanleiding bestaat, dat de Opdrachtgever wederom opeisbaar verplichtingen jegens ITstudioGooi niet zal voldoen, afdoende zekerheid te verlangen voor nog te verlenen diensten/leveranties, voordat zij deze zal verrichten. Het rechtmatig hanteren van dit opschortingrecht door ITstudioGooi ontslaat haar van iedere aansprakelijkheid voor schade jegens Opdrachtgever.
e. Zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen hij opeisbaar aan ITstudioGooi verschuldigd is voldaan zal hebben, blijft het eigendom van al hetgeen door ITstudioGooi aan de Opdrachtgever geleverd is aan ITstudioGooi voorbehouden.>
f. Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingsverplichtingen jegens ITstudioGooi niet na te komen en/of op te schorten op grond van eventuele tegenvorderingen jegens ITstudioGooi, behalve indien en in zoverre als deze door ITstudioGooi zijn erkend.
g. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met €25,00 registratiekosten.

7 Faciliteiten

a. Partijen zullen in onderling overleg bepalen op welke plaats(en) de dien-sten uitgevoerd worden. Indien de dienstverlening wordt uitgevoerd op het kantoor van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever een dusdanige werkplek aan de werknemer ter beschikking stellen dat deze voldoet aan vigerende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. In onderhavige overeenkomst is sprake van beeldschermwerk, derhalve zijn de geldige regels uit de Wet- en regelgeving voor beeldschermwerk van de arbeidsomstandighedenwet van toepassing.
b. Medewerkers die in het kader van een opdracht worden ingezet zullen de bij de Opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen, in verband met het te gast zijn bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze huisregels bij eerste gelegenheid aan de medewerker mededelen.
c. Opdrachtgever zal aan de medewerker die hulpmiddelen verstrekken, die voor de dienstverlening nodig zijn. In het bijzonder wijzen wij op de verstrekking van geldige licenties voor software op de werkplek van de medewerker.

8 Geheimhouding

a. Alle informatie en gegevens die Partijen in het kader van deze overeenkomst en bijbehorende overeenkomsten tussen Partijen uitwisselen of waarvan Partijen kennis nemen, zal de andere Partij als vertrouwelijk behandelen. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke bepaling. Partijen zullen personeel en andere betrokken personen verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

9 Concurrentiebeding

a. Opdrachtgever zal medewerkers die bij de uitvoering van de genoemde dienst(en) zijn betrokken niet in dienst nemen of indirect diensten te laten verrichten, een en ander gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende de periode van een jaar daarna, zonder aan ITstudioGooi de resterende termijnen te voldoen en een in verband met de investering in de medewerker een vergoeding van 25.000,00 te betalen.

10 Aansprakelijkheid

a. In geen geval is ITstudioGooi aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, waaronder schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens of winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.
b. Evenals ITstudioGooi zich verbindt Opdrachtgever te zullen vrijwaren, verbindt Opdrachtgever zich ITstudioGooi te zullen vrijwaren tegen aanspraken van derden hoe ook genaamd en ongeacht de oorzaak, die mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de tussen Opdrachtgever en ITstudioGooi gesloten overeenkomst(en), en die in de risicosfeer van respectievelijk ITstudioGooi of de Opdrachtgever vallen.
c. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de juiste wijze van uitvoering van een te leveren product en/of over de inhoudelijkheid van de te ontwikkelen programmatuur, dan wel over de juiste wijze van herstel in die gevallen waarin de Opdrachtgever terecht en op juiste wijze gereclameerd heeft, dient de meest gerede Partij onverwijld en onder het toezenden van eensluidende kopie뮠aan haar wederpartij bindend advies te vragen, aan de totstandkoming waarvan Partijen verklaren te zullen meewerken en waaraan zij zich zullen onderwerpen, aan een externe deskundige, die de President van de Rechtbank te Utrecht bij gebreke van overeenstemming omtrent zijn benoeming zal aanwijzen. Partijen zullen de aan het bindend advies verbonden kosten gelijkelijk dragen.

11 Overmacht

a. Onder overmacht verstaan Partijen elke oorzaak, die niet in de directe invloedssfeer van ITstudioGooi is gelegen zoals werkstaking, overheidsmaatregelen, onvoorziene ontwikkelingen en oorzaken gelegen bij derden van wie ITstudioGooi afhankelijk is bij het uitvoeren van de overeenkomst, zoals toeleveranciers en externe dienstverleners.
b. Indien en voor zover ITstudioGooi de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen, behoeft Opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeeltes van de overeengekomen prijs niet te betalen en is ITstudioGooi geen financiële of andere compensatie aan Opdrachtgever verschuldigd.
c. In geval van overmacht wordt de nakoming van de daardoor getroffen verplichtingen opgeschort, doch blijft overigens zoveel mogelijk de tussen Partijen gesloten overeenkomst in stand.